Skip to main menu Skip to main content Skip to footer

Statements of Nondiscrimination

GEORGIA CENTER FOR SIGHT/AMERICAN EYE SURGERY CENTER
NOTICE OF NONDISCRIMINATION

Georgia Center for Sight/American Eye Surgery Center complies with applicable Federal civil rights laws and does not exclude, deny access/benefits to healthcare, or otherwise discriminate against or treat differently any person on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex. The facility provides aid and services such as qualified sign language interpreters, qualified spoken language interpreters, over-the phone interpretation services and written information in other formats at no cost in order to communicate effectively to people with disabilities or those whose preferred language for communication is not English and who have a limited ability to read, write, speak or understand English. If you require these services, please advise our staff when your surgery is scheduled or contact our Civil Rights Coordinator.

If you believe that Georgia Center for Sight/American Eye Surgery Center has failed to provide these services or discriminated in another way on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex, you can file a grievance in person, by mail, fax or email by contacting our Civil Rights Coordinator:

Georgia Center for Sight: Clare Clifton 706-546-9290, [email protected]
American Eye Surgery Center: Clare Clifton 706-546-9290, [email protected]
Fax: 706-354- 4074
651 South Milledge Ave, Athens, GA 30605

You can also file a civil rights complaint with the U.S. Department of Health and Human Services, Office for Civil Rights, electronically through the Office for Civil Rights Complaint Portal, available at https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, or by mail or phone at the U.S. Department of Health and Human Services, 200 Independence Avenue, SW, Room 509F, HHH Building, Washington, D.C. 20201
1-800- 368-1019, 800-537- 7697 (TDD).

10/2016

CENTRO DE CIRUGÍA DE OJO DE GEORGIA CENTRO PARA VISTA/AMERICAN AVISO DE NO DISCRIMINACIÓN

Centro de Georgia centro de cirugía de ojo de vista/American cumple con las leyes federales de derechos civiles y no excluir, negar acceso y beneficios a la salud, de lo contrario discriminar o tratar diferentemente a cualquier persona sobre la base de raza, color, origen nacional, edad, discapacidad o sexo. El servicio ofrece ayuda y servicios, tales como intérpretes de lenguaje de signos cualificados, lengua hablada calificados intérpretes, servicios de interpretación en el teléfono e información escrita en otros formatos sin costo con el fin de lograr una comunicación efectiva a personas con discapacidades o aquellos cuyo idioma preferido para la comunicación no es el inglés y que tienen una capacidad limitada para leer, escriben, hablaran o entienden a Inglés. Si necesita estos servicios, por favor asesorar a nuestro personal cuando la cirugía es programada o contacte con nuestro coordinador de derechos civiles.

Si usted cree que Georgia centro de centro de cirugía de ojo de vista/American ha fallado en proporcionar estos servicios o discriminar de otra manera sobre la base de raza, color, origen nacional, edad, discapacidad o sexo, puede presentar una queja en persona, por correo, fax o correo electrónico poniéndose en contacto con nuestro coordinador de derechos civiles:

Centro de Georgia para la vista: Clare Clifton 706-546-9290, [email protected]
Centro de cirugía de ojo americano: Clare Clifton 706-546-9290, [email protected]
Fax: 706-354- 4074
651 South Milledge Ave, Athens, GA 30605

651 sur Milledge Ave., Atenas, GA 30605 que también puede presentar una queja de los derechos civiles con los Estados Unidos Departamento de salud y servicios humanos, oficina para los derechos civiles, electrónicamente a través de la oficina para derechos civiles denuncia Portal, disponible en https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf o por correo o por teléfono en los Estados Unidos Departamento de salud y servicios humanos, 200 Independence Avenue , SW, Room 509F, HHH Building, Washington, D.C. 20201 1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD).

10/2016

TRUNG TÂM PHẪU THUẬT ĐIỀU TRỊ GEORGIA TRUNG TÂM CHO CẢNH/MỸ THÔNG BÁO VỀ NONDISCRIMINATION

Georgia trung tâm Trung tâm phẫu thuật mắt cảnh/Mỹ tuân thủ các luật liên bang quyền dân sự và không loại trừ, từ chối truy cập/lợi ích để chăm sóc sức khoẻ, hoặc nếu không phân biệt đối xử chống lại hoặc điều trị khác nhau bất kỳ người nào trên cơ sở chủng tộc, màu sắc, nguồn gốc quốc gia, tuổi, người Khuyết tật hoặc quan hệ tình dục. Cơ sở cung cấp viện trợ và các dịch vụ như trình độ ngôn ngữ ký hiệu biên dịch, phiên dịch viên có trình độ ngôn ngữ nói, the qua điện thoại giải thích dịch vụ và viết thông tin trong các định dạng khác không mất chi phí để giao tiếp hiệu quả với những người bị Khuyết tật hoặc những người mà ngôn ngữ ưa thích cho giao tiếp không phải là tiếng Anh và những người có một khả năng giới hạn để đọc, viết, nói hay hiểu tiếng Anh. Nếu bạn cần các dịch vụ này, xin vui lòng tư vấn cho nhân viên của chúng tôi khi phẫu thuật của bạn là lịch trình hoặc liên hệ với chúng tôi điều phối viên quyền công dân.

Nếu bạn tin rằng Georgia trung tâm Trung tâm phẫu thuật mắt cảnh/Mỹ đã thất bại trong việc cung cấp các dịch vụ hoặc phân biệt xử theo cách khác trên cơ sở chủng tộc, màu sắc, nguồn gốc quốc gia, tuổi, người Khuyết tật hoặc quan hệ tình dục, bạn có thể nộp một đơn khiếu kiện trong người, bằng thư, fax hoặc email bằng cách liên hệ điều phối viên quyền công dân của chúng tôi:

Georgia trung tâm cho tầm nhìn: Clare Clifton 706-546-9290, [email protected] Trung tâm phẫu thuật mắt Mỹ: Clare Clifton 706-546-9290, [email protected] Fax: 706-354-4074

651 Nam Milledge Ave, Athens, GA 30605 bạn cũng có dịp gửi một khiếu nại quyền với việc Hoa Kỳ vùng của sức khỏe và dịch vụ, văn phòng cho quyền dân sự, điện tử thông qua các văn phòng cho quyền công dân khiếu nại cổng, có sẵn tại https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf hoặc bằng thư hoặc điện thoại tại các Hoa Kỳ vùng của y tế và dịch vụ, 200 Independence Avenue , SW, Phòng 509F, tòa nhà HHH, Washington, DC 20201 1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD).

10/2016 (Vietnamese)

GEORGIA CENTER FOR SIGHT/AMERICAN EYE SURGERY CENTER
NONDISCRIMINATION STATEMENT

Georgia Center for Sight/American Eye Surgery Center complies with applicable Federal civil rights laws and does not discriminate on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex.

Georgia Center for Sight/American Eye Surgery Center cumple con las leyes federales de derechos civiles aplicables y no discrimina por motivos de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo. si habla español,
tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística.

Georgia Center for Sight/American Eye Surgery Center tuân thủ luật dân quyền hiện hành của Liên bang và không phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, độ tuổi, khuyết tật, hoặc giới tính. Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn.

Georgia Center for Sight/American Eye Surgery Center은(는) 관련 연방 공민권법을 준수하며 인종, 피부색, 출신 국가, 연령, 장애 또는 성별을 이유로 차별하지 않습니다. 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다.

Georgia Center for Sight/American Eye Surgery Center 遵守適用的聯邦民權法律規定,不因種族、膚色、民族血統、年齡、殘障或性別而歧視任何人。 如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務

Georgia Center for Sight/American Eye Surgery Center લાગુ પડતા સમવાયી નાગરિક અધિકાર કાયદા સાથે સુસંગત છે અને જાતિ, રંગ, રાષ્ટ્રીય મૂળ, ઉંમર, અશક્તતા અથવા લિંગના આધારે ભેદભાવ રાખવામાં આવતો નથી. જો તમે ગુજરાતી બોલતા હો, તો નિ:શુલ્ક ભાષા સહાય સેવાઓ તમારા માટે ઉપલબ્ધ છે.

Georgia Center for Sight/American Eye Surgery Center respecte les lois fédérales en vigueur relatives aux droits civiques et ne pratique aucune discrimination basée sur la race, la couleur de peau, l’origine nationale, l’âge, le sexe ou un handicap. Si vous parlez français, des services d’aide linguistique vous sont proposés gratuitement

Georgia Center for Sight/American Eye Surgery Center የፌደራል ሲቪል መብቶችን መብት የሚያከብር ሲሆን ሰዎችን በዘር፡ በቆዳ ቀለም፣ በዘር ሃረግ፣ በእድሜ፣ በኣካል ጉዳት ወይም በጾታ ማንኛውንም ሰው ኣያገልም። የሚናገሩት ቋንቋ ኣማርኛ ከሆነ የትርጉም እርዳታ ድርጅቶች፣ በነጻ ሊያግዝዎት ተዘጋጀተዋል፡ ወደ ሚከተለው

Georgia Center for Sight/American Eye Surgery Center लागू होने योग्य संघीय नागरिक अधिकार क़ानून का पालन करता है और जाति, रंग, राष्ट्रीय मूल, आयु, विकलांगता, या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करता है। यदि आप हिंदी बोलते हैं तो आपके लिए मुफ्त में भाषा सहायता सेवाएं उपलब्ध

Georgia Center for Sight/American Eye Surgery Center konfòm ak lwa sou dwa sivil Federal ki aplikab yo e li pa fè diskriminasyon sou baz ras, koulè, peyi orijin, laj, enfimite oswa sèks. Si w pale Kreyòl Ayisyen, gen sèvis èd pou lang ki disponib gratis pou ou

Georgia Center for Sight/American Eye Surgery Center соблюдает применимое федеральное законодательство в области гражданских прав и не допускает дискриминации по признакам расы, цвета кожи, национальной принадлежности, возраста, инвалидности или пола. Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода.

يلتزمGeorgia Center for Sight American Eye Surgery Center بقوانين الحقوق المدنية الفدرالية المعمول بها ولا يميز على أساس العرق أو اللون أو الأصل الوطني أو السن أو الإعاقة أو الجنس.

Georgia Center for Sight/American Eye Surgery Center cumpre as leis de direitos civis federais aplicáveis e não exerce discriminação com base na raça, cor, nacionalidade, idade, deficiência ou sexo. Se fala português, encontram-se disponíveis serviços linguísticos, grátis.

Georgia Center for Sight/American Eye Surgery Center از قوانین حقوق مدنی فدرال مربوطه تبعیت می کند و هیچگونه تبعیضی بر اساس نژاد، رنگ پوست، اصلیت ملیتی، سن، ناتوانی یا جنسیت افراد قایل نمی شود. توجه: اگر به زبان فارسی گفتگو می کنید، تسهیلات زبانی بصورت رایگان برای شما فراهم می باشد.

Georgia Center for Sight/American Eye Surgery Center erfüllt geltenden bundesstaatliche Menschenrechtsgesetze und lehnt jegliche Diskriminierung aufgrund von Rasse, Hautfarbe, Herkunft, Alter, Behinderung oder Geschlecht ab. Wenn Sie Deutsch sprechen, stehen Ihnen kostenlos sprachliche Hilfsdienstleistungen zur Verfügung.

Georgia Center for Sight/American Eye Surgery Center は適用される連邦公民権法を遵守し、人種、肌の色、出身国、年齢、障害または性別に基づく差別をいたしません。 日本語を話される場合、無料の言語支援をご利用いただけます

10/2016 


Related Pages

(800) 287-2519
Request an Appointment
Patient Portal
Pay Bill Online
LASIK
Self-Test
CATARACT
Self-Test
Request an
Appointment
Contact
Us
WARNING: Internet Explorer does not support modern web standards. This site may not function correctly on this browser and is best viewed on Chrome, Firefox or Edge browsers. Learn More.